Fekânsy-Fakânsje-Vakantie-Holiday-Urlaub

Oer de heechbrêge by de seedyk en it tegelpaad del nei de poldermûne. De lege brêge bringt jimme op ‘e mûnepôle, oan ‘e eastkant nei de doar fan de fakânsjewenning. Smûk en noflik fakânsje hâlde yn ‘e mûne.

Over ’t heechbrêchy bij de seedijk en ’t tegelpâd del naar de poldermôln. It lege brêchy bringt jim op ‘e môlnpôl, aan ‘e oastkant na de deur fan ‘e fakânsyweuning. Geryflik en noflik fakânsy houwe in ‘e môln.

Over de verhoogde brug bij de zeedijk en dan via het tegelpad naar de poldermolen. De lage brug voert u aan de oostkant op het molenerf naar de voordeur van de vakantiewoning. Rustig en geriefelijk vakantie houden in de molen.

Op ‘e souder de slieperij mei in dûbeld bêd, in ûnderskood bêd foar in tredde slieper.

 

Op de zolder het dubbel bed en een ondergeschoven bed voor een derde slaapplaats.

De boot

Canadeze kano

De molen