Seedyk-Zeedijk-Seadike-Seedeich

De feilige seedyk tichteby, wêr t bern fan ôf rôlje kinne. Dêrefter de Waadsee en yn ‘e fierte de eilannen fan Amelân en Skylge. Jûns it rûndraaiende ljocht fan ‘e fjoertuorren.

De hoge feilige seedyk fortbij, daar kinne de kynderen ok fanôf rôle. Achter de seedyk de Waddensee met in ‘e feerte de ailanden Amelând en Terskelling. ’s Avens ’t rônd draaiend licht fan ‘e fuurtorens.

De hoge veilige zeedijk dichtbij, daar kunnen de kinderen ook vanaf rollen. Achter de zeedijk de Waddenzee met in de verte de eilanden Ameland en Terschelling. ’s Avonds het rond draaiend licht van de vuurtorens.