Môln-Mûne-Molen-Mühle-Mill

De skroefbak, hjir moat it kroas-stek wêr foar komme.

De poldermûne dy ’t mealle sil. De mûnder komt del en set de mûne yn ‘e wyn, meihelpe kin. Oerdei ljocht mei in wide blik oer it Bilt. Yn ‘e nacht it tsjuster en de stjerren, somtiden it noarderljocht. Elke moanne de wrâld yn it moanneljocht.

Tekening fan ‘e mûne – Tekening van de molen – Drawing of the mill – Zeichnung eines mühle.

De poldermôln gaat male. De môlner komt en set de môln op ‘e wyn, methelpe mag. Bij daglicht rôndom ’n wiids útsicht over ’t Bildt. In de nacht ’t donker en de starren met bijtiden de maan en ’t noorderlicht.

De poldermolen gaat malen. De molenaar komt en zet de molen op de wind, meehelpen mag. Bij daglicht rondom een wijds uitzicht over het Bildt. In de nacht het duister en de sterren met soms de maan en het noorderlicht.